Pályázati felhívás

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki Kiskunmajsa Város Önkormányzata fenntartása alá tartozó Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.) intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás feladatainak ellátására.


Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. §, valamint 7. § alapján pályázatot ír ki Kiskunmajsa Város Önkormányzata fenntartása alá tartozó

 

a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár

(6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.)

intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás

 

feladatainak ellátására.


Az intézményvezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás 1 év határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, az intézmény székhelyén és telephelyein egyaránt,
 • az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését,
 • felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
 • gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint hatóságok előtt.  

 

A megbízás feltétele:

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/F. § (1) bekezdésében meghatározott végzettségek és szakképesítések, szakmai gyakorlatok és egyéb feltételek,     
 • a munkáltatóval munkaviszonyban áll vagy a megbízással  egyidejűleg munkaviszonyban létesítendő munkakörbe kinevezhető,
 • vagyonnyilatkozat tétel vállalása,
 • az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: közművelődési szakember.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat,
 • tárgyalóképes angol / német nyelvtudás,
 • közművelődésben szerzett gyakorlat,
 • közérdekű muzeális kiállítóhelynél szerzett gyakorlat,
 • turizmus területén szerzett gyakorlat,                                
 • helyi értékek, sajátosságok ismerete,
 • a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E. § szerinti végzettség.

 

Bérezés és egyéb juttatások:
A vezető bérezése a hatályos jogszabályok és a munkáltatói döntésen alapuló esetleges kiegészítések figyelembevételével az intézményvezető megbízásakor a Képviselő-testület döntése alapján kerül megállapításra.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az iskolai és a szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programját a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt, 
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolását,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyok, munkaviszonyok hitelt érdemlő igazolását tartalmazó dokumentumok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához, vagy kéri a zárt ülés tartását,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. §-a szerinti, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okiratot, ha rendelkezik ilyennel, amennyiben nem rendelkezik, akkor nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megbízását követően 2 éven belül vállalja annak elvégzését,
 • nyilatkozatot a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra.

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. szeptember 30. napja 17.00, oly módon, hogy a pályázatnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. december 1.

A pályázat benyújtásának helye:
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság, 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Kiskunmajsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztására”,valamint „csak a pályázati határidő lejártakor bontható fel”,
 • Személyesen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Titkárság, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
 • A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen szkennelt formában kell benyújtani.

 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény megtekintése kérhető:
Patkós Zsolt polgármestertől
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82., tel: 77/481-144

A pályázat elbírálásának határideje:
A szakértelemmel rendelkező bizottság írásbeli véleményezését követően, a pályázat benyújtását követő első testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény rendelkezik arról, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jei hatállyal munkaviszonnyá alakul át, illetve, hogy 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor.


Vissza