Pályázati felhívás

Kiskunmajsa Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a Kiskunmajsa 0296/70 hrsz. alatt felvett, kivett ipari park megnevezésű, 21 ha 3885 m2 nagyságú külterületi ingatlant


Kiskunmajsa Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a Kiskunmajsa 0296/70 hrsz. alatt felvett, kivett ipari park megnevezésű, 21 ha 3885 m2 nagyságú külterületi ingatlant a képviselő-testület 75/2020. ( III.12.) számú határozata alapján, az alábbi feltételekkel:

Bármely természetes vagy jogi személy pályázhat. A magyar nyelven előterjesztett pályázatot a pályázónak 1 eredeti példányban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtania.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell az ingatlanon, mint fejlesztési területen megvalósítani kívánt ipari, kereskedelmi, vagy szolgáltató jellegű beruházás leírását, a megvalósítani kívánt fejlesztéseket, esetleges munkahely teremtő jelleget a megvalósítandó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) teremteni kívánt új munkahelyek pontos számát megjelölését, ezen felül:

 • a megajánlott vételár összegét (nettó és bruttó összegben),
 • az ajánlati kötöttség időtartamát, mely legalább 60 nap kell, hogy legyen
 • természetes személy pályázó esetén nevét, címét, születési helyét, időpontját, anyja nevét, adóazonosító jelét, jogi személy esetén nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjének nevét, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
 • nyilatkozatot a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról,
 • támogatott vételár megajánlása esetén külön nyilatkozat csatolása szükséges a támogatott vételár biztosítékául szolgáló feltételek együttes elfogadásáról

 

A pályázati felhívás alapján értékesíteni kívánt ingatlan vonatozásában készült értékbecslés alapján az ingatlan támogatás nélküli minimum értékesítési ára bruttó 523 Ft/m2, ezen érték alatt az ingatlan csak támogatott vételáron kerülhet értékesítésre.

Támogatott vételár az alábbi munkahelyteremtő feltételek vállalása esetén adható:

 • az ingatlanon megvalósítandó beruházás létrehozásával legalább 40 fő foglalkoztatásának vállalása esetén az ingatlan minimum értékesítési ára 50 Ft/m2-árral csökkenthető
 • az ingatlanon megvalósítandó beruházás létrehozásával legalább 80 fő foglalkoztatásának vállalása esetén az ingatlan minimum értékesítési ára 100 Ft/m2-árral csökkenthető
 • az ingatlanon megvalósítandó beruházás létrehozásával legalább 120 fő foglalkoztatásának vállalása esetén az ingatlan minimum értékesítési ára 150 Ft/m2-árral csökkenthető

 

Támogatott vételár esetén az ingatlan csak az alábbi feltételek együttes vállalása esetén kerül értékesítésre, melynek elfogadásáról pályázó köteles pályázatához nyilatkozatot csatolni:

 • Pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatott vételár alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani,  mely alapján az odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 Eurónak megfelelő összeget.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatott vételáron történő értékestés alapjául szolgáló adásvételi szerződés aláírásának feltétele hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda az Ingatlan kedvezményes eladási árában megtestesülő Támogatás nyújtását állásfoglalásával jóváhagyta.
 • Pályázó feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 4 (négy) éven belül a pályázatban meghatározott Beruházást megkezdi. A Beruházás megkezdésének felek a tervezett Beruházásra vonatkozó építési engedély véglegessé válásának napját tekintik.
 • Pályázó feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 6 (hat) éven belül a pályázatban meghatározott Beruházást megvalósítja. A Beruházás megvalósulásának időpontja az az időpont, amikor a Beruházás során megvalósuló létesítmény végleges használatbavételi engedélyt kap, valamint a Beruházás működtetéséhez szükséges végleges hatósági engedélyek a rendelkezésére állnak. A Beruházás megvalósítására nyitva álló határidő, a határidő lejárta előtt legfeljebb 1 alkalommal 1 év időtartammal (vagyis az eredeti lejárati idő + 1 év) - közös megegyezéssel, külön módosító okirat aláírásával - meghosszabbítható.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Beruházás megkezdésére és megvalósítására vonatkozó feltételeket a megjelölt időpontig nem teljesíti, úgy Eladó jogosult a pályázat nyertesével kötött adásvételi szerződéstől, a pályázó szerződésszegésére tekintettel - a pályázóhoz címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal – 30 napon belül elállni. Eladó jogosult a pályázói szerződésszegésből - tehát az elmaradt beruházásból-, meghiúsult munkahelyteremtésből-, és nem realizálódó helyi iparűzési adóbevétel elmaradásból - eredő kárát kompenzáló-, a korábbi teljes kedvezményes nettó vételár 20%-ának megfelelő mértékű kárátalányt visszatartani.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Beruházás megvalósítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, és Eladó nem él az elállás jogával, úgy Vevő köteles a kedvezményes vételárat az Eladó részére az Ingatlan minimum értékesítési áraként meghatározott forgalmi értékének mértékére, az Eladó által kiállított, adóigazgatási azonosításra alkalmas számla ellenében kiegészíteni.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy a végleges használatbavételi engedély kiadásáig nem jogosult az Ingatlant hitelt biztosító jelzálogjoggal-, vagy önálló zálogjoggal megterhelni.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén, a tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg a pályázatban megjelölt Beruházás megvalósításának biztosítására az Önkormányzat javára, a szerződés aláírása napjától számított 6 év időtartamra, az Ingatlanra vonatkozóan elidegenítési és terhelési tilalom kerül feljegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A Beruházás megvalósítására biztosított határidő – fentiek szerinti közös megegyezéssel történő - meghosszabbítása esetén, az Önkormányzat javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom időtartama is meghosszabbításra kerül.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati eljárás nyerteseként megvásárolt ingatlant a Beruházás megvalósítása előtt tovább kívánja értékesíteni, Eladó csak abban az esetben járul hozzá az elidegenítéshez és csak külön képviselő-testületi döntéssel, ha a pályázat nyertese és az újabb vevő között megkötésre kerülő adásvételi szerződés mindazon biztosítékokat, vevői kötelezettségvállalásokat tartalmazza, mely a jelen pályázati kiírás alapján a Pályázóval megkötésre kerülő adásvételi szerződésben is kikötésre kerül.

 

Egyéb tájékoztatás:

 • Eladó tájékoztatja a Pályázót, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges, az azt lehetővé tévő Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004.(X.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: „Településrendezési Terv”) alapján az Ingatlan a Településrendezési Terv szerint építhető be. Az Ingatlan a Településrendezési Terv szerint a Kiskunmajsai Ipari Parkban fekszik. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan kizárólag a Településrendezési Terv szerint építhető be.
 • Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni
 • Pályázó tudomásul vesz, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az 1./ pontban írt ingatlanra vonatkozóan minden más jogosultat megelőzően a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
 • A gázvezeték védőtávolsága miatt az értékesítendő ingatlanon az NKM Észak-Dél FGH Zrt. részére 4526 m2 terület nagyságra szolgalmi jog van bejegyezve.
 • Eladó tájékoztatja pályázókat, hogy a terület nyugati oldalán 1 ha 900 m2 nagyságú régészeti lelőhely van feltüntetve a rendezési tervben, mely terület beépítésénél az Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetés szükséges.

 

Ingatlan megtekintése, felvilágosítás kérés

A ingatlan megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával történt egyeztetés után. Telefon szám: 77/481-144/121, vagy 124. mellék.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújtásának helye: 
Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal titkárság
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

A pályázatok benyújtásának módja:
A papír alapon benyújtott pályázatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni a fent megadott helyre, oly módon, hogy az ajánlatok mind postai úton történő feladás, mind személyes átadás esetén a beadási határidői kezdő időpontjától a benyújtási határidő végső időpontjáig megérkezzenek a megadott helyre.

A pályázatok beadási határideje:
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2020. április 22.
A pályázatok benyújtásának végső időpontja:  2020. május 14. 13 óra

A borítékon kérjük feltüntetni:

 • „Ipari parkban lévő 0296/70 hrsz alatti ingatlanra beadott pályázat”  
 • „A pályázat csak a beadási határidő lejártakor bontható fel”

 

Az ajánlatok felbontására 2020. május 14-én 13 órakora Polgármesteri Hivatalhivatalos helyiségében kerül sor.

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárás során ajánlatot tett egyik pályázóval sem köt szerződést.

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

A beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntést Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beadási határidő lejártát követő ülésén hozza meg, melyről ajánlattevők írásban értesítést kapnak.


Vissza