Településfejlesztési koncepció egyeztetés

2020. február 27. 17:00


PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ


KISKUNMAJSA VÁROS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

valamint

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI
tervezetének egyeztetéséhez

A tervismertetés és a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében Önkormányzatunk lakossági fórumot tart a Művelődési házban.

2020. február 27-én délután 17.00 órakor

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A Településfejlesztési koncepció igyekszik megragadni városunk lényegét, felvázolni a 10-15 évre szóló jövőképet és kijelölni az átfogó fejlesztési célokat a gazdaság, a társadalom és környezet terén. A tervezetben a következő kérdések és válaszok bontakoznak ki.

Mik a legfőbb kihívások, amellyel Majsa szembenéz? Kiskunmajsának mennyire sikerül saját vonzáskörzetét megőrizni és funkcionális kistérségi központként működni? Segíthet-e ebben a feladatban az átalakuló uniós támogatási rendszer? A klímaváltozás és a piaci verseny közepette fenntartható lesz-e Majsa mezőgazdasága, életképesek maradnak-e a kisüzemek és tanyai gazdaságok? A helyi ipar lépést tud-e tartani a XXI. század elvárásaival? Városunk idegenforgalmában lesz-e áttörés, megújul-e az ágazat? Megtartja-e Majsa társadalma az egymás iránti nyitottságon, a családba és közösségbe vetett bizalmon alapuló erejét? Egyáltalán megőrizhető-e a város népessége, a fiatalok helyben maradási kedve?
Milyennek szeretnénk látni településünk közösségét, intézményeit, gazdaságát, táji és természeti környezetét 2035-ben? Majsa kiegyensúlyozott kisváros marad, a közeli nagyobb városokkal gyümölcsöző kapcsolatokat ápolva. A város erőt merít a bizalom légköréből, a lakosok vállalkozószelleméből, az elődöktől örökölt értékekből és a fürdő nyújtotta lehetőségekből.
Milyen célokat kell leginkább szem előtt tartani a jövőkép megvalósításakor? A generációk adják tovább a civil hagyományokat. Stabil intézményi ellátás és szociális háló működjön. A helyi vállalkozások legyenek alkalmazkodóképesek. A mezőgazdaság eltartóképessége javuljon. Bővüljön a város ipari kapacitása. Legyen sokrétűbb, jövedelmezőbb az idegenforgalom. A fejlődés ne borítsa fel a környezeti egyensúlyt. A város közös és magántulajdonú zöldfelületei egyaránt ápoltak legyenek. Kedvező városkép alakuljon ki. Vonzó lakhatási feltételeket kínáljon Majsa. Javuljanak a közúti, vasúti közlekedési feltételek. Legyenek pótolva a közműellátás hiányosságai.

 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

A Településrendezési eszközök két alapvető része a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat.

A Településszerkezeti tervben az önkormányzat a területek rendeltetéséről határoz, figyelembe véve a Településfejlesztési koncepcióban lefektetett közösségi szándékokat, helyi érdekeket. A területek felhasználásának rendjét a kialakult adottságaikon túl egyéb tényezők (pl. természet- és környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontok, megyei és országos területrendezési szándékok) is befolyásolják. Két nagy kategóriát különböztethetünk meg: a beépítésre nem szánt területeken az építési tevékenység másodlagos (közlekedési, mezőgazdasági, erdőgazdasági, vízgazdálkodási, természetközeli területek), míg a beépítésre szánt területek elsősorban épületek elhelyezésére és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységre szolgálnak (lakóterület, intézményi terület, gazdasági terület, különleges rendeltetésű területek).

A területfelhasználás és településszerkezet tervezett rendjéről a Szerkezeti terv leírása tömören számol be. Részletesebb leírást tartalmaz az Alátámasztó szöveges munkarész. Számos Rajzi munkarész is készült a javaslatok illusztrálására. A két legfontosabb rajz, a Külterület szerkezeti terve és a Belterület szerkezeti terve Képviselő-testületi határozattal lesz majd elfogadva.

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az országos előírásokat egészíti ki a helyi viszonyokra szabott sajátos Helyi előírások rendeletbe foglalásával. A legfontosabb információt egy-egy telek beépítési feltételeiről az övezeti előírások rögzítik (övezet betűjele, telken belüli építési hely, megengedett legnagyobb beépítettség, legkisebb kialakítható telekterület, épületmagasság előírt tartománya), melyek a rendelet 4-5. melléklete alapján értelmezhetők.

Az egyes telkek övezeti besorolását a szabályozási tervi mellékletek tartalmazzák. Érdemes a szabályozási terv szelvényeit megtekinteni.

Belterület Szanki út környéke

Üdülőterület és Félegyházi út környéke

Belterület Ny

Belterület DK

Városközpont É

Városközpont D

Bodoglár és Tajó környéke szabályozása

Belterület és Üdülőterület környéke szabályozása

Külső-Tajó szabályozása és jelmagyarázat

Kígyós és Gárgyán környéke szabályozása

 

Érdemes az építési elképzeléseiket a szabályzattal és a szabályozási tervlapokkal összevetniük és szükség esetén jelezni az eltérésekre vonatkozó javaslataikat, hogy a megvalósítás később ne ütközzön építésjogi akadályokba. Önkormányzatunk fontolóra veszi minden hasznos elképzelés beillesztését a tervanyagba.

Önkormányzatunk várja észrevételeiket, javaslataikat a fenti témákban. Észrevételt, javaslatot tenni, vagy bővebb felvilágosítást kérni 2020. március 15-ig lehet, postai úton az önkormányzatnak címzett levélben, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. szám alatti címre beküldve, vagy a műszaki osztály beres@kiskunmajsa.hu címére küldött elektronikus levélben.


Vissza