Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír

segédmuzeológus munkakörének ellátására


PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki


Kiskunmajsa város Önkormányzata
Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény

segédmuzeológus
munkakörének ellátására

 

A munkavégzés helye:
6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 8-10.


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Közreműködik a kiállítások rendezésében, tárlatvezetésében, szakmai pályázatírásban, gyűjteményvezető tevékenység végzésében, gyűjteménygyarapításban. Ellátja a rábízott gyűjteménnyel kapcsolatos tudományos adminisztratív tevékenységet, kezeli a nyilvántartást. Részt vesz a gyűjtemény népszerűsítését szolgáló projektek lebonyolításában, múzeumpedagógiai programok összeállításában és lebonyolításában.


A kinevezés feltételei:

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • pályázó büntetlen előéletű és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • felsőfokú végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak (történeti, néprajz) megfelelő szakképzettség,
 • a nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kikötése mellett, határozatlan időre kerül kinevezésre heti 40 órás munkaidőben.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány

 

Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény és egyéb díjazások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései alapján kerülnek megállapításra.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az iskolai végzettséget, igazoló bizonyítvány másolatát,
 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását.
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyok, munkaviszonyok hitelt érdemlő igazolásáról szóló dokumentumok másolata,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra.

 

A  pályázat benyújtásának határideje:   2020. február 19. (a pályázatnak a benyújtás helyére be kell érkeznie ezen időpontig)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. április 1.

A  pályázat benyújtásának helye:
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri titkárság
6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat segédmuzeológus munkakörre„ valamint „csak a pályázati határidő lejártakor bontható fel” megjelöléssel 1 példányban kérjük benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázatot a képviselő-testület bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény megtekintése kérhető:
Patkós Zsolt polgármester (06 77/481-144/102)

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.


Vissza