Pályázati felhívás

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki a Kiskunmajsa Város Önkormányzata fenntartása alá tartozó Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy–Zsilinszky utca 14. intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.


Az intézményvezetői megbízás időtartama 5 év, 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését az intézmény székhelyén és telephelyén,
 • felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
 • gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat,
 • képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint külső szervek előtt.

 Pályázati feltételek:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdésében foglaltak,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: óvodapedagógus.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt,
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolást,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását,
 • nyilatkozatot arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton Kiskunmajsa Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.) Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
 • Személyesen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Titkárság, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
 • A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen szkennelt formában kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.


Vissza