Csapadékvíz-elvezetés és Vízvisszatartás Fejlesztése Kiskunmajsán TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013


Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-KE1-2016-00013

Támogatás mértéke: 100%

 

a) A projekt célja A Projektben előirányzott ZT1, Záportó építés és a csapadékvíz-csatornahálózat fejlesztés célja összefoglalóan a korábbi évek vízelöntéseinek, vízkárainak megszüntetése a belterületi legkritikusabb vízgyűjtőrészeken figyelembe véve, hogy az elvárt, előírt vízgazdálkodási, környezetvédelmi, ökológiai, társadalmi kedvező állapotok teljesüljenek a vízvisszatartási, vízkormányzási, építési, üzemeltetési, fenntartási a tervezett műszaki megoldásokkal, tevékenységekkel. A biztonságos csapadékvíz-elvezetés megteremtése és az élhetőbb környezet feltételeinek megteremtése a településen. Műemlék épületek állagmegóvása, kulturális örökség megőrzése. A fiatalok letelepedési feltételeinek minél teljesebb körben való biztosítása. Azokban az utcákban élő lakosok életkörülményeinek javítása, akik közvetlenül érintettek a létesítmények megépülése után. A biztonságos csapadékvíz-elvezetés és -helybentartás megteremtése. Az élhetőbb környezet feltételeinek biztosítása a településen. A térség lakosság megtartó képességének javítása. A műemléképületek állagmegóvása, a kulturális örökség megőrzése. A fiatalok letelepedési feltételeinek minél teljesebb körben történő biztosítása. b) A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek bemutatásával 3.1.1 ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 3.1.1. A) b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. ¦ Kővágó u., Veres P. u., Szabó Ervin u.: A Veres P. utcai és részben a Kővágó utca továbbá Szabó Ervin utca csapadékvizeinek a befogadója a Fehértó-Majsai főcsatorna; 40+456 kmszelvénye, ahol a becsatlakozás előtt és után, 2,0 m-2,0 m összesen 4,0 m szélességű betonburkolatot terveztünk. A becsatlakozó ?40vb., I=5 ‰ csőátereszre tiltósműtárgyat kell beépíteni, acéltáblás, csavarorsós szerkezettel. Ez biztosítja a haváriaeseti vízkormányzást, lezárást, amellyel a káros visszaduzzasztás megakadályozható. A csapadékvíz-csatornák nyílt betonelemburkolatúak, a zárt csatornák, csőátereszek, ?30vb. csatornacsőből tervezettek. ¦ Zrínyi u. /Fehértó-Majsai főcsatorna - Fő u./: A Zrínyi utcában nyílt burkolt csapadékvíz-csatornát, csőátereszekkel és rövidebb szakaszon a helyi közműadottságoktól függően zárt csatornaszakaszokat terveztünk. A Szabadkai úti csapadékvizeket részben a Zrínyi utcai CS-1-10 csatornába csatlakoztattuk. Csapadékvíz-befogadó: Fehértó-Majsai főcsatorna 33+952 kmszelvénye, ahol már a kiépített, ?50b. csőátereszt megtartottuk. Tervezett csapadékvíz-csatornák: CS-1-10; CS-1-10-1; CS-1-10-2; I=1-5 ‰. A Zrínyi u. páratlan oldali CSZ-1-10 csatorna nyomvonalát a korábbi helyén terveztük. A megfelelő műszaki állapotú csőátereszek és támfalaik elbontása nem szükséges. A földmedrű csatornaszakaszok betonelemű burkolását azonban előirányoztuk. ¦ Zrínyi u.-Szabadkai út /Fehértó-Majsai főcsatorna-Zrínyi u./: A Szabadkai úton nyílt, burkolt csapadékvíz-csatorna került betervezésre csőátereszekkel. A páratlan oldali, CS-1-10-2-1 csapadékvíz-csatorna, a Zrínyi utcai CS-1-10 csatornába csatlakozik. A Szabadkai út páros oldali CS-1-8 csatorna a Fehértó-Majsai főcsatornába bekötött, 40 vb. csőáteresszel, amelyre „Tiltósműtárgyat” kell beépíteni. A CS-1-10-2-1, I=0,5-3 ‰ és a CS-1-8, I=2-5 ‰ lejtésű. A Szabadkai úti 5409 Közút a Zrínyi utcától a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. ¦ Kuksós u. /Bánya u.-Zrínyi u./, Bánya u. /Kuksós u.-Móricz Zs. u./: A Kuksós utcai csapadékvizek befogadója a Bánya utcán keresztül a Móricz Zs. utcai, meglévő, CS-1-12 nyílt csapadékvíz-csatorna. A Kuksós utcában zárt és nyílt, burkolt csapadékvíz-csatornákat terveztünk, I=1-1,5 ‰ lejtéssel. A Bánya utcában nyílt, földmedrű csatornák tervezettek. A CSB-1-0, TB20/30/30M burkolóelemekkel, ?30vb. csőátereszekkel kell kiépíteni, amely a Móricz Zs. utcai meglévő, nyílt, csapadékvíz-csatornába bekötött. A CSB-2-0 meglévő, nyílt földmedrű csatornát megtartottuk, de TB20/30/30M mederburkoló elemekkel kell kiépíteni. A CSB-2-0 korábbi bekötését a CS-1-12 befogadó csatornába át kell építeni. ¦ Dózsa u.: A Dózsa utcában csak páratlan oldali, CSD-1-0 nyílt, földmedrű csapadékvíz-csatornát terveztünk csőátereszekkel, ahol a befogadó a Marisi csatorna, a Bokros utcán keresztül a Majsa-Szanki csatorna. ¦ Bezerédi u.: A Bezerédi utcában nyílt, földmedrű döntően páratlan oldali, CSB-1-0 csapadékvízcsatorna, csőátereszekkel került betervezésre. A csapadékvizek befogadója a Marisi csatorna, a Bokros utcán keresztül a Majsa-Szanki csatorna. A tevékenység keretében továbbá 6 db szivattyú beszerzésére is sor kerül. 3.1.1. B) c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója. A projekt keretében sor kerül a Kuksós utcai Záportározó kiépítésére, mert a Befogadó, Fehértó-Majsai főcsatorna belterületi vízgyűjtőjéről a csapadékvizek terhelése meghaladja a főcsatorna vízelvezető, vízszállító kapacitását. A záportó rendelkezik jogerős vízjogi létesítési engedéllyel. 3.1.2. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 3.1.2. b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése. A csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével érintett utcákban a felhívásban foglalt költségkorlátot nem meghaladó forrás erejéig történik meg a beavatkozás következtében sérült útburkolat rekonstrukciója. 3.1.2. f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt. Az önállóan támogatható tevékenységeknél ismertetett csatornaszakaszokon. 3.1.3. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK 3.1.3. a) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság A „Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató szerinti 150 és 500 millió Ft közötti támogatástartalmú infrastrukturális projektekre vonatkozó kommunikációs csomag kerül megvalósításra. 3.1.3. b) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció. A Projekt megvalósításnak fontos eleme a települési csapadékvíz gazdálkodás „jó gyakorlatának” bemutatása, az érintett lakosok részére. Ennek érdekében több alkalommal kiadványokat jelentetünk meg, tervezett szemléletformáló előadást tartunk, amelynek célja, hogy az egyre nagyobb vízmennyiségeket koncentráló hagyományos megközelítés helyett, a lakosság bevonásával, decentralizált települési vízgyűjtő gazdálkodás valósulhasson meg. Az Önkormányzat, elsősorban a felnőtt és időskorú lakosságot kívánja bevonni, akik tovább tudják adni a fiatalabb generációk számára a kellő mennyiségű információt és a későbbiekben ők is megfelelő módon tudják alkalmazni a helyes csapadékvíz gazdálkodást. A szemléletformálás tartalmazza a kiadványok megjelentetését a helyi újságban, szakmai nap tartását a Művelődési Központban, valamint szórólapok elkészítését és eljuttatását az érintett lakosság számára. A kivitelezés során havonta megjelenő cikk a helyi újságban a helyes vízgazdálkodáshoz nyújt hasznos tippet. A Művelődési Központ területén lévő szakmai nap során bemutatásra kerülnek azon eszközök és eljárások, melyekkel elérhető a vizek helyben tartása, valamint egy szakértő előadásából tudomást szerezhetnek ennek fontosságáról. Szakmai szórólapok kerülnek kiküldésre a vízgyűjtő lakosságának, melyeken szerepelni fog a szakmai napra való meghívás. c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése 1) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek közül az A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója (tározó kialakítása) valósul meg. 2) A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik (a Projekt-előkészítő tanulmány 2. Célok és beavatkozások kijelölése c. fejezetében kerül bemutatásra). 3) A felhívás e pontban szereplő előírásai az engedélyeztetési eljárás során kerülnek érvényesítésre (a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása, környezeti állapotfelmérés a beruházás megkezdése előtt). A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek, káros környezeti hatás nem, valamint a projektnek nincs előre látható klímakockázata: a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. Natura 2000 területet a beruházás nem érint, belterületen és nem zöldmezős beruházásként valósul meg. 4) A csapadékvíz elvezető rendszer terhelésének csökkentése a tározó kialakításával valósul meg, a településrendezési eszközök, helyi jogszabály módosítása nem szükséges, a tervezett intézkedések illeszkednek az elfogadott helyi szabályozáshoz. A fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel (fakadó vízzel) összefüggő káreseményeket a részletesen a Projekt-előkészítő tanulmány tartalmazza és ezek igazolására a belvízkészültséggel kapcsolatos dokumentáció csatolásra került. A beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányát bemutató számítás szintén a PET-ben szerepel: fő tényezőként elmondható, hogy az épületállomány (lakó és közintézményi ingatlanokat is beleértve) értéke többszöröse a beruházási értéknek. 5) A projekt megvalósítása során nem lesz szükség keresztező műtárgyak átépítésére, kiváltására, rekonstrukciójára. Zárt csatorna külön tervezői indoklással csak ott került betervezésre, ahol a csatornamélységek, a meglévő közműadottságok miatt szükséges volt. 6) Csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre: a csapadékvizek helyben tartásáról, azok visszatartásáról gondoskodik a tervezett nyílt csapadékvíz csatornák alkalmazása és záportározó létesítése. 7) A megvédett területen található épített környezet értéke jelentősen meghaladja a beruházás összegét: az alátámasztó számítás a PET 1.7. Védendő értékek bemutatása c. alfejezetében található. 8) A Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye a projektfejlesztési szakasz végén kerül majd benyújtásra. 9) Az I. mérföldkő végére történik meg a tervezett fejlesztések szimulációs modellezése. 10) Jelen projekt a PET „2.5. Tervezett tevékenységek illeszkedése a városfejlesztési stratégiához (ITS) és Helyi Esélyegyenlőség Programhoz (HEP)” c. alfejezetbe foglaltak szerint illeszkedik Kiskunmajsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (a jelenleg hatályos ITS a PET mellékletét képezi). 11) A település jelenleg nem rendelkezik hatályos Települési Vízkárelhárítási Tervvel. 12) A támogatást igénylő vállalja, hogy a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, az érintett területek védett természeti és kulturális értékeit megőrzi, a fennálló vagy a fejlesztés következtében keletkezett környezeti károkat és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. 13) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 14) Kiskunmajsa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja csatolásra került jelen támogatási kérelemhez. A befogadó vízfolyások kezelőinek írásbeli hozzájárulása a tervezett fejlesztésekhez a projektfejlesztési szakasz végén benyújtásra kerül. 15) A támogatást igénylő maradéktalanul eleget tesz a „Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutatóban és az Arculati kézikönyvben foglaltaknak, a 150 és 500 millió Ft közötti támogatástartalmú infrastrukturális projektekre vonatkozó kommunikációs csomag hiánytalan megvalósításával. 16) A kötelező szemléletformálás követelményének a támogatást igénylő a fentebb részletezettek szerint kiadványok, újságcikkek és előadások formájában tesz eleget. 17) A projekt összköltségéből adódóan költség-haszon elemzés készítése nem szükséges. d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése 1.1 A projekt összhangban van a felhívás céljaival, és a támogatást igénylő megfelel a felhívás 4.2 és az ÁUF 2. pontjában foglatlaknak. 1.2 A település rendelkezik ITS-el, melyhez jelen projekt a PET „2.5. Tervezett tevékenységek illeszkedése a városfejlesztési stratégiához (ITS) és Helyi Esélyegyenlőség Programhoz (HEP)” c. alfejezetbe foglaltak szerint illeszkedik. 1.3 A PET 2.2 pontjában bemutatott szakmai tartalom illeszkedik a területi adottságokhoz és 2.6 pontjában leírtak alapján illeszkedik a hatályos VGT-hez. 2.1. A helyzetértékelést vízügyi szakember közreműködésével készítettük, megfelelő szakmai alapossággal. A PET 1.1. és 1.2 alfejezetei tartalmazzák a releváns információkat. 2.2 A védendő érték jelentősen meghaladja a beruházás értékét (számítás a PET 1.7 pontjában) 2.3 A fejlesztés nem érint sérülékeny vízbázis védőterületet. 2.4 A fejlesztés a 27/2004. (XII.25.) KvMV rendelet alapján nem érint fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken lévő települést. 2.5 A fejlesztési munkák a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pont. szerinti magas talajvízállású területen valósulnak meg. 2.6 A fejlesztés a 78/2008 (IV.3.)Korm rendelet értelmében természetes fürdőhelyet nem érint. 2.7-2.8- 2.9 A tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál – a vízgyűjtő terület levezetése teljeskörű lesz, a kedvező hatása a teljes településre kiterjed. 3.1 A korábbi – a település jelen beruházással érintett területe kapcsán felmerült káresemények, hiányosságok bemutatásra kerültek (Katasztrófavédelmi jegyzőkönyv, valamint a védendő értékek bemutatása számítással és értékbecsléssel megfelelően alátámasztásra került, mely alapján a fejlesztési igény megalapozott. 4.1-4.2 A kockázatok felmérésre és beazonosításra kerültek, az egyes tevékenységek időbeli ütemezése egymásra épülő, logikus (PET. 2.12 pontja). 5.1 A projekt része a szemléletformálás, mely a PET 2.3 pontjában bemutatásra került. A részletes tartalom a projektfejlesztés szakaszában kerül kidolgozásra. 5.2 A Kiskunmajsa bel-és külterülete a 147/2010.(IV.29.) Kormányrendelet alapján „Magas talajvízállású”. 6.1 A projekt konzorciumban valósul meg, azonban nem más települések összefogásával, hanem a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. konzorciumában. 6.2 A fejlesztés gazdasági területi besorolású terület védelmére is irányul? 7.1 A fejlesztés nem kapcsolódik más a TOP más intézkedéseinek projektjeihez illetve más ágazati OP-ok projektjeihez. 8.1 A fenntartást a támogatást igénylő, Kiskunmajsa Város Önkormányzata biztosítja a PET 2.13. pontjának megfelelőn. 8.2 Az éves fenntartási feladatokra a település költségvetésében elkülönített keretben rendelkezésre áll (PET 2.13. alfejezet). 9.1 A Kiskunmajsa Város Önkormányzata vállalja a hátrányos helyzetű helyi lakosok foglalkoztatását a kivitelezési munkálatok során. Ezt közmunka program keretein belül kívánja megvalósítani. Feladatuk a területek zöld területeinek előkészítése lesz, a szükséges zöldmunkák elvégzése. Közbeszerzési kiírás meghirdetésekor, valamint a szerződésben, vagy szerződésekben, fel lesz tüntetve, hogy a kivitelezőnek, vagy kivitelezőknek vállalnia kell az önkormányzat által biztosított négy fő segédmunkással történő együttműködést. 10.1 A tervezés során a költséghatékony megoldásokat helyezzük előtérbe, szem előtt tartjuk a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet és a felhívás által meghatározott költségkorlátokat. 11.1-11.2 A PET 2.2 pontjában bemutatott indikátor összhangban van a támogatási kérelemben szereplő indikátorral. A projekt során 3868 fm csatorna kerül felújításra. A felhívás egyetlen indikátora a „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza”. e) A projekt terület- specifikus értékelési szempontok általi minősítése 1.1) A projekt illeszkedik Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Programjának 2.2 fejezetéhez, hiszen a projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez. Ezen belül a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz kapcsolódik. Hozzájárul a megyei specifikus célok teljesüléséhez: „A vállalkozásoknak és a lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása”. 1.2) A fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 3868 méter.(PET 2.2. pontja). 2.1) A projekt a Kiskunmajsai járásban valósul meg, mely a 290/2014. (XI.26) Kor. rendelet alapján fejlesztendő járásnak minősül. 2.2) A 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet alapján Kiskunmajsa társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból nem kedvezményezett település és nem jelentős munkanélküliséggel sújtott település. 2.3) Kiskunmajsa település a Homokhátságon található és a szabad vállalkozási zónában lévő települések közé tartozik a Bács-Kiskun Megyei ITP 4.2 pontja értelmében. 3.1) A projekt által érintett fejlesztési terület közvetlenül nem halad át Gip vagy Gksz besorolású területen, azonban a fejlesztés eredményeként a védendő területek között található gazdasági terület. 4.1) A védendő területen történt káresemények igazolására fotódokumentáció és a Katasztrófavédelem jegyzőkönyve benyújtásra került. 2010 óta két káresemény történt. (PET 1.6. pont) 4.2) A fejlesztés által a Kuksós utcában záportó kerül kialakításra. (PET 2.2 pont) 4.3) A fejlesztéssel érintett utcák jellegéből adódóan kizárólag földmedrű csatornák kialakítására nincs lehetőség. A meglévő nyílt földmedrű csatornáknál rövidebb szakaszon burkolat kizárólag csak a keresztező közműveknél /gáz, víz, szennyvíz; L=1,0 m-1,0 m/ és a becsatlakozási, bekötési pontokon került betervezésre, amely „közműkezelői előírás”. A vizek helyben tartása érdekben belterületi tározó kialakítása kerül megvalósításra. 5.1) A projekt 2 önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.1 pontja szerinti A/b és B/a tevékenységek. 5.2) A projekt 2 önállóan nem támogatható tevékenységet tartalmaz, melyek a felhívás 3.1.2 pontja szerinti b (útburkolat helyreállítás) és f (közmű kiváltás) pontokban meghatározott tevékenységek.


Vissza