Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016


 

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016

Támogatás mértéke: 100%

Projekt célja: Átfogó célok A köznevelési intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a közoktatási reformfolyamatoknak és a óvoda zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi óvodai nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű óvoda megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják. Részcélok A köznevelési intézmények akadálymentes fejlesztésével a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetőségeinek növelése. A helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. A modern és racionálisan kialakítottnevelésikörnyezet megteremtéséhez, a versenyképes tudás elsajátításához szükséges eszközök és infrastrukturális beruházások támogatása. A köznevelési intézmények akadálymentes infrastrukturális beruházásainak célirányos támogatása, különös tekintettel a demográfiailag növekvő vagy stagnáló gyereklétszámú intézményekre, és az olyan köznevelési intézményekre, ahol magas a hátrányos és halmozottan helyzetű gyermekek száma. A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek megszerzése, a gyermekek kulcskompetenciáinak kialakítása érdekében a köznevelési intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása. A-nevelés minőségében meglévő területi különbségek csökkentése elsősorban korszerű informatikai és sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek képzését, fejlesztését szolgáló eszközökkel nem rendelkező intézményekben, valamint hátrányos és halmozottan helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, oktatását felvállaló és jelenleg ellátó köznevelési intézményekben. Intézményünk tervezett akadálymentes fejlesztése az egyenlő esélyű hozzáférés mellett hosszú távon szeretné biztosítani a versenyképes tudás megalapozásának mindenki számára elérhető, korszerű intézményi feltételeit. Fejlesztésünk hozzájárul a régión belüli társadalmi kohézió megvalósításához, hiszen előtérbe helyezi az integrált oktatást,ezáltal a fejlődés korai szakaszában is kialakítja a gyermekekben a toleranciát. Egyúttal korszerűsítésével, a város oktatási stratégiájában meghatározott feladataihoz illeszkedő komplex fejlesztésével segíti a településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítását. Specifikus célok ? Óvodai környezet korszerű és akadálymentes kialakítása. Óvodai környezet energiatakarékos, környezetkímélő épületgépészeti kialakítása. ? A minőségi oktató-nevelő munka számára a rendeletben előírt megfelelő mennyiségű és funkciójú helyiség kialakítása. ? Az óvoda tárgyi eszközeinek modernizálása azért, hogy az oktatás színvonala ne csupán szinten tarható legyen, hanem emelkedjen is. ? Komplexitásra törekvés: a fejlesztés támogassa a pedagógiai reformfolyamatok - b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: Önállóan támogatható tevékenységek: - feladatellátási helyenken bővítésével nem járó, új óvodák építése (Fő utcai telephely 4 csoprotszoba, Bajcsy utcai telephely 3 csoportszoba) - Eszközbeszerzés (bútorok, óvodai játékok, fejlesztőeszközök) - szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek létesítése - tornaszoba létesítése Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: ? A hatályos jogszabályoknak megfelelő kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése -c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése: A projektgazda a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. A projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással, melyről a projektgazda nyilatkozatot nyújtott be, amelyet csatoltunk a felületre. Infrastrukturális fejlesztéseknél a létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. A projektgazda a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során projektarányos akadálymentesítést alkalmaz. Infokommunikációs fejlesztések esetén infokommunikációs akadálymentesítést alkalmaz a támogatást igénylő. A támogatást igénylő helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. - d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. A tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak. A kockázatelemzésben a következő jelöléseket alkalmazzuk: Valószínűség és hatás 1: alacsony 2: közepes 3: magas A kockázat nagysága (valószínűség x hatás) 1-2: alacsony, 3-4: közepes, 6-9: magas. A kockázat bekövetkezésének valószínűségét és hatását számszerűsítve, majd azokat összeszorozva állapítjuk meg az adott kockázat nagyságát. Egy táblázatban foglaljuk össze a kockázat elemzését, annak következményeit illetve a kiküszöbölésére tett intézkedések leírását, tekintettel arra, hogy gyorsabban átlátható lesz így a rendszer, és az arra illetékesek a menedzselés - kockázatkezelés során könnyen át tudják tekinteni a szükséges intézkedéseket, továbbá a folyamatos kockázatelemzés során újra és újra tudják értékelni az egyes kockázatok nagyságát. Általános: Kockázati tényező: Nem találkoznak a tényleges igények a kialakított program nyújtotta lehetőségekkel: Kockázat nagysága: Közepes (2 x 2) Következmény: Programmal szembeni végrehajtói és résztvevői elégedetlenség. Igényfelmérésen alapuló, kidolgozott projektterv. Kezelése: Folyamatba épített értékelés és rendszeres kontroll. Kockázati tényező: Költségvetés biztosítása Kockázat nagysága: Közepes (1x3) Következmény: A projekt működtetése lehetetlenné válik, likviditási problémák: a projekt ütemtervének csúszása, szélsőséges esetben meghiúsulása Kezelése: A projektgazda projekt likviditásának biztosítása érdekében a Támogatási Szerződésben rögzített összeg erejéig költségvetésének terhére biztosítani tudja az esetlegesen szükségessé váló előfinanszírozást.. Kockázati tényező: Kedvezőtlen időjárás Kockázat nagysága: Közepes (2x2) Következmény: A projekt időbeli csúszása Kezelése: Építési munkálatok nyári megvalósítása, tartalékkeret az ütemtervben Kockázati tényező: Jogszabályi változás Kockázat nagysága: Közepes (2x2) Következmény: Műszaki tartalom módosítása, szélsőséges esetben a projekt meghiúsulása Kezelése: Kivédeni nem tudjuk, de a lehető legnagyobb rugalmassággal fogunk rá válaszolni. Jogszabályok folyamatos figyelése. Kockázati tényező: Támogatás csúszása Kockázat nagysága: Magas (3x3) Következmény: Megvalósulás ütemének elcsúszása, költségek növekedése, szélsőséges esetben a projekt meghiúsulása Kezelése: Alternatív pénzügyi megoldások bevonása Projektmenedzsment Kockázati tényező: Nincs megfelelően felkészült munkatárs a menedzsment feladatok ellátására Kockázat nagysága: Közepes (1 x 3) Következmény: Nem megfelelően működő menedzsment szervezet Kezelése: A pályázat benyújtásakor megjelölt, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező projektmenedzser és adminisztratív munkatársak biztosítása Kockázati tényező: Nem megfelelő a projektmenedzsment munkájának hatékonysága Kockázat nagysága: Közepes (1 x 3) Következmény: Nem megfelelően működő menedzsment szervezet, ütemterv csúszik Kezelése: Belső monitoring, projektirányító testület (+monitoring bizottság) létrehozása, amely felügyeli a menedzsment munkáját Kockázati tényező: Az ütemterv nem megfelelően tervezett ezért nem teljesíthető Kockázat nagysága: Közepes (1 x 3) Következmény: A projekt ütemterve csúszik, a program szakmai színvonala, esetleg megvalósulása sérül Kezelése: Belső jelentési rendszer, megalapozott ütemterv tartalékidővel, ütemtervre vonatkozó kockázat elemzés, folyamatos projektmonitoring Kockázati tényező: A projekt előzetes költségterve nem áll összhangban a megvalósítással Kockázat nagysága: Alacsony (1 x 1) Következmény: Az adott költségkeretből nem tud megvalósulni a program, újabb források bevonása szükséges, ehhez azonban kétséges az újabb bevonható források megléte. Kezelése: Gondos költségtervezés és kontroll a projekt teljes életciklusára. Kockázati tényező: Nem megfelelő, túl széttagolt az adminisztrációs rendszer, nem követhetőek a folyamatok és a tevékenységek Kockázat nagysága: Alacsony (1 x 2) Következmény: A végrehajtók és külső szakemberek közötti együttműködés nem követhető, a szakmai színvonal nem biztosítható. Kezelése: Projektfolyamatok definiálása, probléma-jelzési rendszer, konfliktuskezelés Építés, eszközbeszerzés Kockázati tényező: Építés idő és költségkereten belül Kockázat nagysága: Magas (3x3) Következmény: Pénzügyi és szakmai megvalósulás veszélybe kerül Kezelése: Alaposan átgondolt költségvetés megtartása közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel, építési ellenőr alkalmazása, tartalék idő betervezése, gyermekek elhelyezésének átgondolt intézkedési terve Kockázati tényező: Eszközbeszerzés Kockázat nagysága: Alacsony (1x2) Következmény: Rosszul meghatározott és nem jó minőségű, drága eszközök veszélyeztetik a szakmai program megvalósulását Kezelése: Átgondolt, pedagógiai folyamathoz rendelt eszközpark beszerzése versenyeztetési eljárás útján. Kommunikáció, disszemináció Kockázati tényező: Mennyiségi és minőségi tartalmak, kellő csatornák kiválasztása Kockázat nagysága: Alacsony (1x1) Következmény: A transzparencia nem éri el a megcélzott csoportokat Kezelése: Előre megalkotott disszeminációs terv, külső szolgáltatók bevonása Fenntarthatóság Kockázati tényező: A pénzügyi, intézményi és szervezeti fenntarthatóság feltételeinek biztosítása Kockázat nagysága: Közepes (1x3) Következmény: A projekt eredményeinek fenntartása kérdésessé válik Kezelése: A projekt ideje alatt az intézmény működési költségeinek csökkenésével, a résztvevők projekt-előkészítési és projekt-végrehajtási kompetenciáinak javulásával, a felszabaduló pénzügyi források segítségével továbbfejleszthető szakmai programokkal a fenntarthatóság biztosítottá válik. A projekt eszközbeszerzést is tartalmaz. A projekt ESZA típusú fejlesztésekhez is kapcsolódni fog. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, a projektgazda vállalja az azbesztmentesítést. A Megalapozó Dokumentumban megalapozottan bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tett. - e) standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése Továbbá kérjük, ebben a pontban mutassa be a következőket: A fejlesztés illeszkedik a megyei területfejlesztési program belső kohézióját és makrotérségi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések prioritáshoz az érintett gyermekjóléti alapellátás fejlesztése által. A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett, Kiskunmajsai járásban található. A fejlesztés homokhátsági zónában lévő településen valósul meg. A vidéki települések vonzerejét a szociális alapszolgáltatásokhoz, a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése növeli. A projekt elősegíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek esetében. A tervezett beruházás megújuló energiaforrásokat nem tartalmaz. A fejlesztés keretében időjárás független kínálati elem nem kerül kialakításra. A pályázó környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél, tervezi a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 132. § (1) bekezdés szerint a szerződés teljesítéséhez környezetvédelmi feltételek meghatározását. A projekt keretén belül partnerség kerül kialakításra, mely bemutatásra került a megalapozó dokumentumban. A beruházás közvetlenül kapcsolódik a település egyéb megvalósítás alatt álló vagy tervezett fejlesztéséhez mely bemutatásra került a megalapozó dokumentumban. Műszaki-szakmai eredmények: A legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki/szakmai tartalmat, eredményeket, mértékegységeket. Kérjük, adja meg a megvalósítandó műszaki/szakmai eredmény megnevezését, leírását, az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságait. 2 db új felépítmény Bajcsy- Zsilinszky. u. 14. JELENLEGI ADOTTSÁGOK: Telephely férőhelyszám: 225 fő Az óvoda területén 3 db épületegységet különböztetünk meg, az “A” és “B” épület az 1563 hrsz-ú ingatlanon (telek:2073 m2), a “C” épület a 1567/1 hrsz-ú ingatlanon (telek:665 m2) és a “C” épülethez tartozó udvarrész a 1567/3 hrsz-ú ingatlanon (telek:214 m2) található. Van egy ingatlan rész az 1568 hrsz-ú ingatlanon, melyet cca. 10 éve az óvoda használ udvarként, ami körülbelül 690 m2, továbbá az Önkormányzat megvásárolta a 1567/4 hrsz-ú ingatlant kb.732 m2 területtel. Kiskunmajsa Város Önkormányzata az “A” épület műszaki adottságait figyelembe véve arra a megállapításra jutott, hogy a pályázati forrásból az “A” épületet teljesen visszabontva új épületet építtet. Jelenleg az “A” épületben pályázati forrásból megvalósult só szoba található, az új épületben ennek a szobának és berendezéseinek helyét biztosítani szükséges. A fejlesztésbe játszóudvar szükség szerinti rendezése, közlekedési útvonalak biztosítása beleértendő.A fejlesztés eredményeként 3 csoportszobás (75 fő) óvodát kell megvalósítani kiszolgáló helyiségekkel együtt.. Fő utca 111. JELENLEGI ADOTTSÁGOK: Telephely férőhelyszám:100 fő Jelenleg 1753 hrsz-ú ingatlanon (telek: 1280 m2) 4 db csoportszoba, konyha, vizesblokk és egy kisebb iroda található. A jelenlegi épület egy régi családi házból átalakítással lett kialakítva az óvoda számára. A csoportszobák ablakai a tűzfalon a szomszéd felé vannak kialakítva, mely a mai előírások szerint nem megfelelő. A vele szomszédos telken egy régi típusú ház áll, a telek mérete: 598 m2, ezt az ingatlant Kiskunmajsa Város Önkormányzata megvásárolta. A két telek így összesen 1878 m2. A pályázati forrásból a két épület helyén új épületben valósulhatna meg az új óvoda funkció. A beruházás természetvédelmi értéket, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érint. Eszközbeszerzés: Eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése megvalósul. A projektjavaslat eredményeként a fejlesztéssel érintett óvodai ellátáshez való hozzáférés javul és a szolgáltatások minősége fejlődik a bútorzat és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésével.


Vissza