Hirdetmény

Kiskunmajsa Város Helyi Választási Bizottsága 1/2017. (I. 19.) számú határozata


Kiskunmajsa Város Helyi Választási Bizottsága
Megüresedett települési kompenzációs listás mandátum betöltése tárgyában hozott


Kiskunmajsa Város Helyi Választási Bizottsága
1/2017. (I. 19.) számú határozata


Kiskunmajsa Város Helyi Választási Bizottsága – a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság – Koncz Jenő (6120 Kiskunmajsa, Mező u. 71.) önkormányzati képviselő halála miatt megüresedett mandátum tárgyában meghozta az alábbi


HATÁROZATOT:


A Helyi Választási Bizottság Koncz Jenő önkormányzati képviselő halála folytán megüresedett kompenzációs listás képviselői mandátumot – a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, Nemzeti Fórum Egyesület, Polgári Szövetség Majsáért Egyesület, mint kompenzációs listát állító pártok bejelentése alapján – Farkas Miklós Zoltán (6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 83.) részére adja ki.

A határozat ellen - jogszabálysértésre hivatkozással - a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a határozat meghozatalától számított 3 napon belül fellebbezéssel élhet.  A fellebbezést - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben - úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3 napon belül, legkésőbb 2017. január 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezést - a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottságnak címezve – a Helyi Választási Bizottságnál (6120 Kiskunmajsa Fő utca 82., email cím: jegyzo@kiskunmajsa.hu) kell előterjeszteni. A határidő jogvesztő!

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezésnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve) 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő. magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.


Indokolás


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása során a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 5466-321/2014. számú határozatával megállapította, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, Nemzeti Fórum Egyesület, Polgári Szövetség Majsáért Egyesület, mint nyilvántartásba vett kompenzációs listát állító jelölő szervezetek egy helyi önkormányzati képviselői mandátumot szereztek, és a kompenzációs listán megválasztott képviselőjük Koncz Jenő.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Polgármestere 2016. december 21. napján kelt levelével tájékoztatta a HVB-t, hogy Koncz Jenő önkormányzati képviselő 2016. december 19. napján elhunyt.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (Mötv) 29. § (1) bekezdés i. pontja alapján:
„Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: ………………………..
i) az önkormányzati képviselő halálával.”

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve) „207/A. §-ában foglaltak alapján: „Ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Hötv.) 21. §. (2) bekezdése alapján:
„A kiesett képviselő mandátumának betöltése:
21. § (2) Ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. ……………………………………… Ha a jelölő szervezet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 207/A. §-ában meghatározott - legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napban megjelölt - határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.”

A HVB 2016. december 21. napján kelt leveleivel tájékoztatta a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (székhely: 1062 Budapest, Lendvay 28., képviseli: Orbán Viktor, Kubatov Gábor), a Kereszténydemokrata Néppárt (székhely: 1062 Budapest, Lendvay 28., képviseli: dr. Semjén Zsolt), Nemzeti Fórum Egyesület (6065 Lakitelek, Felsőalpár 3., képviseli: Lezsák Sándor), Polgári Szövetség Majsáért Egyesület (6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 47., képviseli: Terbe Zoltán) jelölő szervezeteket, a mandátum megüresedéséről, az egyéb jogszabályi rendelkezésekről, a határidőkről.

A jelölő szervezetek 2017. január 17. napján benyújtották „Megüresedett települési kompenzációs listás mandátum betöltése” tárgyú bejelentésüket, mely dokumentumok egyhangúlag meghatározták, hogy a megüresedett mandátumot Farkas Miklós Zoltán, a kompenzációs lista 7. helyén szereplő jelölt részére kérik kiadni.

A HVB megállapította, hogy a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért – figyelemmel a fentebb leírtakra – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A döntés a választási eljárásról szóló. 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 46.-47. §-án, 207/A §-án, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Hötv.) 21. §. (2) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 221.§ 223.§, 224.§ biztosítja.


Kiskunmajsa, 2017. január 19.

Hegedűs Andrea
HVB elnök


Vissza